|  Přihlásit se
 
Podmínky používání

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A KK Čelákovice

Web KK Čelákovice se sestává z webových stránek provozovaných KK Čelákovice.

Web KK Čelákovice je vám nabízen, pokud akceptujete podmínky obsažené v této smlouvě bez jakýchkoli výhrad či modifikací. Pokud budete nadále využívat služeb KK Čelákovice, budeme to považovat za souhlas s touto smlouvou.

MODIFIKACE PODMÍNEK POUŽITÍ

KK Čelákovice si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, včetně, ale ne jenom, změn cen za něž je obsah webu KK Čelákovice poskytován, pokud se jedná o placené služby.

LINKY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN


Web KK Čelákovice může obsahovat linky na jiné web stránky třetích stran ("linkované stránky"). Linkované stránky nepodléhají kontrole webu KK Čelákovice a web KK Čelákovice není zodpovědný za jejich obsah, včetně obsahu jakékoliv stránky linkované dále z příslušného odkazu, nebo jakýchkoli změn v obsahu linkovaných stránek. KK Čelákovice není zodpovědný za webcasty nebo jiné formy přenosů z linkovaných stránek. KK Čelákovice poskytuje tyto linky (odkazy) jenom jako jakýsi bonus a zahrnutí jakéhokoli linku (odkazu) neznamená, že jsme v jakémkoli spojení s likovanou stránkou nebo jejími provozovateli.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ


Podmínkou použití služeb webu KK Čelákovice je, že jej nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami. Nesmíte web KK Čelákovice používat žádným způsobem, který může poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit web KK Čelákovice nebo který  iterferuje s použitím tohoto webu někým jiným. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získávat informace žádným ze způsobů, který pro vás neby výslovně určen.

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Web KK Čelákovice může obsahovat diskusní fóra, bloky, osobní webové stránky, uživatelské komentáře, nahrané soubory, novinky, maillisty, chaty, kalendáře a jiné komunikační služby navržené pro kumunikaci se širokým okruhem uživatelů ("Communication Services"). Souhlasíte s tím, že komunikační složby akceptují a transferují jen materiál, který je pro danou komunikační službu určen. Jako příklad uvádíme některé (ale ne všechny) činnosti, kterým se musíte vyhnout při využívání komunikačních služeb:

 • Pomluvy, nadávky, harrashment, vyhrožování nebo jiné porušování zákonných norem (jako jsou právo na soukromí) a další.

 • Publikovat, zasílat, uploadovat, distribuovat nebo rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, neuctivý, pomluvný, nezákonný, urážející, neslušný materiál, téma, jména nebo informace.

 • Uploadovat (nahrávat) soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu osobního duševního vlastnictví (nebo zákony na ochranu soukromí), pokud jste ovšem neobdrželi povolení k nakládání s tímto materiálem, nebo nejste vlastníky příslušných práv.

 • Uploadovat (nahrávat) soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoliv software, který může zhoršit činnost cizích počítačů.

 • Propagovat, nabízet k nákupu nebo prodeji zboží nebo služby za jakýmkoli obchodním účelem, pokud komunikační služba takové správy specificky nepovoluje.

 • Provozovat pyramidové hry nebo nigerijské dopisy či jiný podobný systém.

 • Stahovat soubory o kterých víte, nebo byste měli vědět, že nejsou umístěny v souladu s autorskými právy.

 • Falzifikovat nebo odstraňovat informace o autorství, legální nebo jiné náležité informace nebo proprietální označení nebo štítky původu nebo zdroje softwaru nebo jiných materiálů obsažených v uploadovaných souborech.

 • Zakazovat nebo překážet ostatním uživatelům v používání komunikačních služeb.

 • Porušovat jakákoli nařízení nebo podmínky použití spojené s některou s komunikačních služeb.

 • Získávat a shromažďovat informace o ostatních uživatelích jako @-mailové adresy, bez jejich souhlasu.

 • Porušovat jakýmkoli způsobem v rámci datové komunikace na tomto serveru jakákoliv nařízení nebo zákony, ustanovení a vyhlášky platné v této zemi
KK Čelákovice není schopen monitorovat veškeré komunikační služby. Vyhrazuje si ale právo tak činit a odstranit veškeré materiály, které se vymykají těmto pravidlům. KK Čelákovice si také vyhrazuje právo vám zabránit využívat komunikačních služeb bez udání důvodu.

KK Čelákovice si vyhrazuje právo prozradit informace o vás oficiálním orgánům, které na to mají právo, například v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti nebo jiných závažných přestupků, editovat nebo odstranit jakékoliv příspěvky v jakékoliv části portálu KK Čelákovice jak uzná za vhodné.

Vždy, když vkládáte informace o sobě nebo o svých dětech do komunikační služby, zvyšte pozornost. KK Čelákovice nekontroluje ani neschvaluje obsah komunikačních služeb a tudíž za něj není zodpovědný. Moderátoři a hostitelé nejsou autorizovanými mluvčími KK Čelákovice, a proto jejich názory nemusí reflektovat názory KK Čelákovice.

Materiály uploadované do komunikačních služeb mohou být subjektem omezení použití, reprodukce a/nebo rozšiřování. Jste zodpovědni za dodržování takovýchto omezení.

MATERÁLY POSKYTOVANÉ WEBU KK Čelákovice NEBO POSLANÉ NA JAKOUKOLIV STRÁNKU KK Čelákovice

KK Čelákovice nevyžaduje vlastnictví materiálů, které poskytujete (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo posíláte, uploadujete, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoliv stránku KK Čelákovice nebo asociovaných služeb (dohromady "zaslání"). Ovšem zasláním vašeho materiálu garantujete KK Čelákovice  a jeho poskytovatelům služeb sublicence potřebné k provozování internetových služeb bez omezení kopírování, distribuce, přenosu, veřejného zobrazení, veřejného předvádění, reprodukce, editace, překladu, změny formátování vašeho zaslání; a publikování vašeho jména ve spojení s vaším zasláním.

Nikdo vám nebude platit za takovéto využití vašeho zaslání. KK Čelákovice není nijak vázán zveřejnit nebo odstranit vaše zaslání kdykoliv to uzná za vhodné.

Zasláním zaslání se zaručujete, že reprezentujete sami sebe, a že máte veškerá práva vyžadovaná ve spojení s publikováním a poskytováním zasílaného materiálu, jak zde bylo popsáno..

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V NEBO DOSTUPNÉ PŘES WEB KK Čelákovice MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. DO INFORMACÍ ZDE JSOU PERIODICKY PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. KK Čelákovice A/NEBO DOVAVATELÉ MOHOU PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY VE WEBU KK Čelákovice KDYKOLI. RADY OBDRŽENÉ NA WEBU KK Čelákovice BY NEMĚLY BÝT BRÁNY JAKO SPOLEHLIVÉ PRO OSOBNÍ, MEDICÍNSKÁ, ZÁKONNÁ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A MĚLY BY BÝT KONSULTOVÁNY S VHODNÝMI PROFESIONÁLY VE SPECIFICKÉ OBLASTI, KTEŘÍ MOHOU POSKYTNOUT RADU ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠÍ SITUACI.

KK Čelákovice A/NEBO JEHO DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK OHLEDNĚ PŘIMĚŘENOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI ČI PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARE, PRODUKTŮ, SLUŽEB A  GRAFIKY OBSAŽENÉ NA WEBU KK Čelákovice ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘISLUŠNÝMI ZÁKONY VŠECHNY TAKOVÉTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A GRAFIKA JSOU PODÁVANY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY NEBO PŘEDPOKLADU ŽÁDNÉHO DRUHU. KK Čelákovice A/NEBO JEHO DODAVATELÉ TÍMTO ZPŮSOBEM VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PŘEDPOKLADY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWARE, PRODUKTŮ, SLUŽEB A GRAFIKY VČETNĚ VŠECH Z TOHO PLYNOUCÍCH ZÁRUK NEBO PŘEDPOKLADŮ VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NESOULADU SE ZÁKONEM.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ KK Čelákovice ANI JEHO DODAVATELÉ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÝ PŘÍMÝ, NEPŘÍMÝ, TRASTNÝ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, VÝSLEDNÝ EFEKT NEBO ŠKODU, NEBO JAKOUKOLIV ŠKODU V NICH ZAHRNUTOU, BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU DAT NEBO UŠLÝM ZISKEM VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONNOSTI WEBU KK Čelákovice SE SPOŽDĚNÍM NEBO ZPŮSOBENÉ NESCHOPNOSTÍ WEBU KK Čelákovice NEBO PŘIDRUŽENÉ SLUŽBY POSKYTOVAT SLUŽBY NEBO JAKOUKOLIV INFORMACÍ, SOFTWAREM, PRODUKTEM, SLUŽBOU NEBO GRAFIKOU OBDRŽENOU POMOCÍ WEBU KK Čelákovice NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBU KK Čelákovice AŤ ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, BEZPRÁVÍ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉM ZÁVAZKU NEBO ČEMKOLI JINÉM, I KDYŽ PROVOZOVATEL KK Čelákovice NEBO KTERÝKOLI Z JEHO DODAVATELŮ BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI ŠKOD. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY/SOUDNÍ ÚŘADY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI PRO DŮLEŽITÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, OMEZENÍ ZMÍNĚNÉ VÝŠE SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH WEBEM KK Čelákovice NEBO S JAKOUKOLI PODMÍNKOU JEHO POUŽÍVÁNÍ, MÁTE MOŽNOST NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ.

KONTAKT : SUPPORT@KAKTUSY.ORG

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

KK Čelákovice si vyhrazuje právo vám podle svého vlastního uvážení zabránit v přístupu na tento web a k využívání přidružených služeb nebo jakékoliv jejich části, a to kdykoli a bez upozornění. OBECNĚ Za účelem maximálního prostoru dovoleného zákonem, toto ustanovení se řídí zákony státu Česká republika, a vy tímto souhlasíte býti pod výhradní jurisdikcí a soudem tohoto státu ve všech věcech týkajících se webu KK Čelákovice. Použití webu KK Čelákovice je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem opatřením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte, že žádné společné podnikání, partnerství, zaměstnání, nebo agenturní vztah neexistuje mezi vámi a KK Čelákovice jako výsledek této smlouvy s webem KK Čelákovice. KK Čelákoviceho výkon této smlouvy je subjektem existujících zákonů a zákonných procesů a nic obsažené v této smlouvě neovlivňuje právo KK Čelákovice přizpůsobit se vládním či soudním nařízením a zákonným podmínkám a požadavkům spojeným s užíváním informací shromažďovanými nebo poskytovanými webem KK Čelákovice s  respektem k takovémuto použití. Pokud se stane, že jakákoli část této smlouvy bude shledána nevalidní nebo nevykonatelnou podle aplikovaného práva, (ale nejen to), výše zmíněné vyloučení zodpovědnosti nebo omezení záruky, invalidní nebo nevykonatelná část bude myšlena jako nahražená vykonatelnou, která nejvíce odpovídá originální a zbytek smlouvy zůstává v platnosti. Pokud zde není řečeno jinak, tato smlouva utváří celý vztah mezi uživatelem webu KK Čelákovice a webemKK Čelákovice a nahrazuje veškeré případné své předchůdce, současné komunikace a návrhy, ať již elektronické, ústní či psané mezi uživatelem a KK Čelákovice ve vztahu k webu KK Čelákovice. Tištěná verze této smlouvy a všech poznámek dodaných elektronickou formou je přípustná ve všech soudních nebo administrativních procesech postavených na nebo vztahujících se k této smlouvě ve stejné míře a subjetem stejných podmínek jako ostatní jako ostatní dokumenty a záznamy původně pořízené a udržované v tištěné podobě. Jest výslovným přáním stran, aby tato smlouva a všechny dokumenty s ní spojené byly koncipovány v jazyce českém.

POZNÁMKY KE COPYRIGHTU A OCHRANNÝM ZNÁMKÁM:

Veškerý obsah webu KK Čelákovice je Copyright 2008 by Wurm7 a/nebo jeho dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Jména skutečných firem a produktů zde zmíněných mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Příklady firem, organizací, produktů, lidí a událostí zde vylíčené jsou fiktivní. Žádná asociace s jakoukoiliv reálnou firmou, organizací, produktem, osobou nebo událostí není záměrná.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou garantována.
Đ.
V případě nejasností v terminologii, která mohla vzniknout nepřesností v překladu je možné přepnout si jazykové rozhraní do anglického originálu. V opačném případě nás kontaktujte na emailové adrese INFO@KAKTUSY.ORG
    
Copyright 2008 by Wurm7   |  Prohlášení o soukromí  |  Podmínky používání   Designed By P.Trafina (c)2008